KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Onderzoekslijn Arbeidsparticipatie

Vergrijzing en ontgroening: het zijn ontwikkelingen waar we de komende jaren niet onderuit kunnen. Ze leiden ertoe dat we - zo gauw de economie weer aantrekt - te maken krijgen met een toenemend tekort op de arbeidsmarkt. Om de gevolgen hiervan te keren is een verhoging van de arbeidsparticipatie onontbeerlijk: er moeten meer mensen aan het werk en zij zullen langer moeten doorwerken. Maar hoe zorg je ervoor dat een verhoogde arbeidsparticipatie niet ten koste gaat van de productiviteit? En hoe houd je oudere medewerkers fysiek en mentaal gezond? Op dit soort vragen richten we ons in de onderzoekslijn Arbeidsparticipatie.

Om meer mensen aan het werk te krijgen zul je groepen aan moeten spreken met een zwakkere arbeidsmarktpositie. Denk aan ouderen, lager opgeleiden, allochtonen en mensen die om gezondheidsredenen uit het arbeidsproces zijn weggevallen. Veel werkgevers zien er echter tegen op om deze mensen aan te nemen en ook de potentiële werknemers zelf zijn niet zomaar klaar om aan het werk te gaan. Bovendien blijkt uit onderzoek dat vergroting van de arbeidsparticipatie vaak ten koste gaat van de gemiddelde productiviteit per werknemer. Een grotere arbeidsparticipatie leidt dus niet automatisch tot een hogere winst.

Onderzoek naar ouderen, gezondheid en diversiteit
Toch geven de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) aan dat een verhoging van de arbeidsparticipatie een must is. En dat deze hand in hand moet gaan met een verhoging van de productiviteit. In deze onderzoekslijn willen we een bijdrage leveren aan dat doel. Dat doen we door onderzoek te doen naar vragen als:

  • Hoe houd je oudere medewerkers zo lang mogelijk gezond en productief aan het werk?
  • Hoe vergroot je de arbeidsparticipatie zodanig, dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen (Leven Lang Leren)?
  • Hoe bevorder je de culturele diversiteit in organisaties?
  • Hoe vergroot je de fysieke en psychische gezondheid van medewerkers?

Hrm-beleid als motor
Binnen al deze vragen staat het hrm-beleid centraal. Want een effectief hrm-beleid is erop gericht om medewerkers gezond, competent, gemotiveerd en productief aan het werk te krijgen en te houden. Dat vraagt om organisaties waar ruimte is voor mobiliteit, talentontwikkeling, scholing, gezondheidsmanagement en flexibele arbeidsvoorwaarden. Het is aan de hrm-professionals om dat voor elkaar te krijgen. Met ons onderzoek willen we hen daarbij ondersteunen.

Lopend onderzoek
De projecten in deze onderzoekslijn vindt u op de pagina Onderzoeksprojecten.

Meer informatie