KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Loopbaanontwikkeling van het OBP van de TU Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) vindt het belangrijk dat haar medewerkers zich kunnen ontwikkelen in hun werk. Voor het wetenschappelijk personeel (WP) is daarvoor al veel beleid ontwikkeld. Eenderde van het totale personeelsbestand van de TU/e bestaat echter uit ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). Ook aan deze groep wilde de universiteit op een structurele en systematische wijze ontwikkelingsperspectieven bieden. Het lectoraat werd gevraagd om daarvoor de eerste stappen te zetten.

De Dienst Personeel en Organisatie (DPO) van de TU/e hecht eraan dat het loopbaanbeleid van de universiteit wordt ontwikkeld en uitgevoerd samen met leidinggevenden en medewerkers. Dat geldt ook voor het OBP. Om deze medewerkers en leidinggevenden op gang te helpen was DPO op zoek naar inspirerende voorbeelden en nieuwe ideeën voor loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden. Deze ideeën en voorbeelden moesten hen stimuleren om stappen te zetten die buiten de reguliere loopbaanpaden liggen. Het onderzoek van het lectoraat vormde de eerste fase in dit bewustwordings- en veranderingstraject.

Motiveren en adviseren
Het onderzoek had twee doelen:

  • Het inspireren en motiveren van OBP-medewerkers en hun leidinggevenden om de loopbaanontwikkeling van de medewerker vorm te geven en hier structurele aandacht aan te besteden.
  • Het formuleren van aanbevelingen voor de ontwikkeling en uitvoering van het loopbaanbeleid voor het OBP op centraal en decentraal niveau. Deze aanbevelingen zouden met name moeten gaan over de instrumentering van het beleid met veel aandacht voor de borging in de dagelijkse praktijk.

Om deze doelstellingen te bereiken hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd:

Stap 1: Inventarisatie van het huidige loopbaanbeleid voor het OBP
Allereerst hebben we in kaart gebracht wat er binnen de TU/e op dat moment al werd gedaan aan de loopbaanontwikkeling van het OBP. Daartoe hebben we relevante documenten geanalyseerd, zoals beleids- en dienstplannen, evaluaties, etc. Daarnaast hebben we interviews gehouden met een aantal medewerkers van DPO en het loopbaanadviescentrum van de TU/e, en met enkele leidinggevenden. De resultaten hiervan hebben we beschreven in een tussenrapportage.

Stap 2: Beschrijven van inspirerende voorbeelden
Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden van loopbaanontwikkeling van het OBP. Die voorbeelden hebben we zowel binnen als buiten de TU/e gezocht. Binnen de TU/e hebben we een aantal medewerkers geselecteerd die al een loopbaanontwikkelingtraject hadden doorlopen of dat nog zouden gaan doen. We hebben deze personen en hun leidinggevenden geïnterviewd en aan de hand daarvan beschrijvingen gemaakt van deze voorbeeldtrajecten. Ook bij andere universiteiten hebben we naar goede voorbeelden gezocht en zijn we daarover in gesprek gegaan met de betrokkenen.

Stap 3: Formuleren van aanbevelingen
Als laatste stap zijn we met een aantal P&O-ers, betrokken leidinggevenden en organisatieadviseurs in gesprek gegaan over de verdere ontwikkeling en uitvoering van het loopbaanbeleid voor het OBP. De informatie die we in de eerste stappen verkregen hadden, diende daarvoor als basis. We hebben gebrainstormd over vragen als:

  • Hoe kan de TU/e ervoor zorgen dat het loopbaanbeleid voor het OBP handen en voeten krijgt?
  • Hoe kunnen de goede intenties geborgd worden?
  • Hoe kan DPO de uitvoering van het beleid ondersteunen en faciliteren?

Samen zijn we tot aanbevelingen gekomen waar DPO in de praktijk mee verder kon.

Afronding met een boek
Als afsluiting van het project hebben we het boekje 'Wat doe jij?' gepubliceerd. Daarin staan 13 inspirerende interviews met medewerkers en hun leidinggevenden. Deze belichten 13 totaal verschillende loopbaanpaden en bieden een doorkijkje in de keuzes en motivaties die hierachter schuilgaan. Het boekje sluit af met zeven succesfactoren voor een glansrijke carrière als OBP'er.

Opdrachtgever en looptijd
We hebben dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Dienst Personeel en Organisatie van de TU Eindhoven. Het project liep van september 2009 tot voorjaar 2010.

Onderzoekers

 

Meer informatie