KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Lectoraat organisatieconfiguraties en arbeidsrelaties

Productiviteitsverhoging, talentontplooiing en arbeidsparticipatie: dat zijn de kernthema’s van het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties. Daarbij kijken we niet alleen naar de afzonderlijke thema’s, maar vooral ook naar de dynamiek ertussen. We onderzoeken hoe organisaties hun productiviteit kunnen verhogen en welke rol arbeidsparticipatie en talentontplooiing daarbij kunnen spelen. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan de professionalisering van het hrm-beleid, de hrm-beroepsbeoefenaar en het hrm-onderwijs.

In het onderzoek van het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties staat het begrip ‘sociale innovatie’ centraal. Sociale innovatie richt zich op de vernieuwing van organisaties en arbeidsprocessen en op de ontwikkeling van medewerkers. Daarbij nemen we de volgende doelen als uitgangspunt:

  • de verbetering van de kwaliteit van de organisatie, ofwel de verhoging van de productiviteit en de verbetering van de bedrijfsprestaties;
  • de verbetering van de kwaliteit van de arbeid, ofwel de ontplooiing van talenten en de bevordering van de gezondheid van medewerkers;
  • de verhoging van de arbeidsparticipatie, ofwel de toename van het aantal mensen dat deelneemt aan het arbeidsproces en de verlenging van de periode dat mensen gezond kunnen blijven werken.

Met ons onderzoek willen we een bijdrage leveren aan ‘goed werkgeverschap’. Een ‘goed werkgever’ is degene die deze drie doelen in samenhang weet te verwezenlijken. Daarmee draagt hij bij aan de levensvatbaarheid van zijn organisatie, maar ook van de maatschappij als geheel.

Drie onderzoekslijnen
De bovengenoemde thema’s krijgen vorm in de drie onderzoekslijnen van het lectoraat:

  • In de lijn productiviteit ligt de nadruk op de arbeidsorganisatie en het arbeidsproces: hoe richt je deze zo efficiënt en effectief mogelijk in?
  • In de lijn arbeidsparticipatie staan de medewerkers centraal: hoe krijg en houd je medewerkers gezond, competent, gemotiveerd en productief aan het werk?
  • In de lijn professionalisering ten slotte, draait het om docenten, studenten en P&O’ers: wat hebben zij nodig om hun vak zo goed mogelijk uit te oefenen?

Bij al deze vragen spelen talentontplooiing en hrm-beleid een belangrijke rol; deze thema’s zijn geïntegreerd in elk van de drie onderzoekslijnen.

Doelgroepen
We richten ons in ons onderzoek voornamelijk op (semi-)publieke organisaties van professionals. Daarbij ligt de nadruk op organisaties in de onderwijssector: universiteiten, hogescholen en - in mindere mate - het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn we de laatste jaren steeds actiever geworden in de gezondheidssector en dan vooral in de ouderenzorg. 

Kennisoverdracht
De kennis die we binnen het lectoraat ontwikkelen, dragen we op verschillende manieren over: in proefschriften, publicaties en lezingen, maar ook in praktische adviezen, implementatieplannen, videofilms en brochures.

Daarnaast zijn we nauw betrokken bij het onderwijs binnen de opleiding Human Resource Management van de Hogeschool Utrecht. Al onze onderzoekers geven les aan de opleiding en andersom werken verschillende docenten voor een deel van hun tijd als onderzoeker bij het lectoraat. Daarnaast verzorgen we gastcolleges en betrekken we regelmatig studenten bij onze onderzoeken.

Meer informatie