KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Werkdruk in beeld

Voor het personeel op hogescholen is een hoge werkdruk een risicofactor. Daarom spraken hbo-werkgevers en -werknemers in 2010 af om tweejaarlijks de werkdruk op de hogescholen te meten. Voor de aanpak van werkdruk is echter meer nodig dan een meting. Samen met onderzoekers van de Hanzehogeschool ontwikkelden medewerkers van het lectoraat OCA hiervoor het Wehbo-instrument. 

Wehbo staat voor WErkdruk in het HBO. Het Wehbo-instrument brengt de oorzaken van werkstress onder hbo-medewerkers in beeld. Daarbij gaat het vooral om oorzaken die liggen in de arbeidsorganisatie, ofwel de manier waarop het werk verdeeld en georganiseerd is. Door de oorzaken van een te hoge werkdruk te identificeren, kunnen medewerkers en leidinggevenden gericht op zoek gaan naar de juiste maatregelen om de werkdruk te verminderen.

Ontwikkeling van het Wehbo-instrument
Aan de ontwikkeling van het Wehbo-instrument hebben lectoren, docenten en P&O-adviseurs meegewerkt van de Hanzehogeschool en de Hogeschool Utrecht. Het instrument bestaat uit een aantal ordeningsmodellen waarmee gestructureerde interviews gehouden kunnen worden met hbo-medewerkers. Deze interviews dienen om de werkdruk in kaart te brengen en op grond daarvan adviezen te formuleren. De ordeningsmodellen zijn getoetst in een pilotonderzoek op 4 verschillende faculteiten. Onderzocht is of met behulp van de modellen een compleet beeld kon worden verkregen van de werkdruk. Op basis van de pilots zijn de modellen definitief gemaakt en is een handleiding geschreven voor het gebruik ervan. Het is de bedoeling dat P&O-adviseurs het werkdrukonderzoek met het Wehbo-instrument gaan uitvoeren. Het succes van het instrument staat of valt echter met de participatie van de medewerkers.

Rapportage
Het project is in oktober 2011 afgerond met een rapport waarin het instrument beschreven staat, inclusief een handleiding voor het gebruik en voorbeelden uit de praktijk.

Download het onderzoeksrapport.

Onderzoekers
Ben Fruytier
Jac Christis
Gerben Beetstra
Maurice Hengeveld
Delano Maccow
Lydia Rongen
Marian Thunnissen 
 

meer informatie