KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Lectoraat en onderwijs

Het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties is nauw verbonden met de opleiding Human Resource Management van de Hogeschool Utrecht. Al onze onderzoekers geven les aan de opleiding en andersom werken verschillende docenten voor een deel van hun tijd als onderzoeker bij het lectoraat. Daarnaast verzorgen we gastcolleges en betrekken we regelmatig studenten bij onze onderzoeken. In de komende jaren willen we onze samenwerking versterken.

“Door mijn betrokkenheid bij het lectoraat heb ik direct toegang tot actuele kennis over onderwerpen die op dit moment in de HRM-praktijk spelen. Dat komt enerzijds doordat ik zelf praktijkonderzoek doe, en anderzijds doordat ik dichter bij de onderzoekswereld sta. Die kennis breng ik direct over in mijn lessen en ik merk dat studenten dat heel interessant vinden. De theorie gaat meer voor ze leven en ze pikken ook de inspiratie mee die ik binnen het lectoraat opdoe.” Aan het woord is Paula Veltink, sinds 2002 docent aan de HRM-opleiding van de HU. Al enkele jaren werkt zij mee aan onderzoeken van het lectoraat. Daarnaast is zij betrokken bij de onderzoekscursus Sociale Innovatie, waar het lectoraat aan bijdraagt.

Onderzoekscursus en minor
De onderzoekscursus Sociale Innovatie vindt plaats in het derde jaar van de deeltijdopleiding HRM. Het is een stevige cursus waarin de studenten zelf praktijkonderzoek verrichten en daarnaast kennis van sociale innovatie opdoen. Enkele gastcolleges en weblectures worden verzorgd door het lectoraat. Daarnaast beoordeelt een van de lectoren de onderzoeksverslagen van de studenten en kiest een winnaar. Zo leren de studenten niet alleen van de lectoren, maar de lectoren ook van de onderzoeksresultaten.

Ook in de voltijdsopleiding gaat het lectoraat vanaf 2014 een soortgelijke rol spelen. Dan start een minor rond het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Het is de bedoeling dat het lectoraat ook hier gastcolleges gaat verzorgen en onderzoeksverslagen gaat mee beoordelen. “Dit wordt in eerste instantie een pilot”, aldus hogeschoolhoofddocent Josje Dikkers, “waarin we willen onderzoeken hoe we de uitwisseling van kennis en expertise tussen het lectoraat en de HRM-opleiding het best kunnen vormgeven. Bevalt het goed, dan willen we de inzet van het lectoraat ook uitbreiden naar andere minors of onderzoekscursussen.”

Inzet van studenten
Ook Josje doet een deel van haar tijd onderzoek bij het lectoraat. En net als Paula gebruikt ze die ervaring in haar colleges: “Ik geef de cursus onderzoeksmethodologie, waarin ik mijn eigen onderzoek als voorbeeld gebruik. Dat maakt het voor de studenten actueel en herkenbaar. Bovendien inspireert het mij om me op deze manier in bepaalde onderwerpen te verdiepen.” Daarnaast begeleiden Paula en Josje studenten die meewerken aan lectoraatsonderzoeken. Paula: “Er zijn jaarlijks enkele studenten die daartoe de kans krijgen en die zijn altijd erg enthousiast. Zij kunnen zo profiteren van de expertise en het netwerk van het lectoraat. En andersom profiteert het lectoraat natuurlijk ook van hen, doordat zij werk uit handen nemen en met een frisse blik naar vraagstukken kijken.”

Honoursprogramma
Een nieuw onderwijsprogramma waar het lectoraat aan bijdraagt, is het zogenoemde honoursprogramma van de HU. Dit programma bestaat uit een aantal keuzetrajecten die gericht zijn op excellente studenten. Door deze trajecten te volgen kunnen de studenten het Predicaat Excellentie behalen. Ons lectoraat is betrokken bij het honourstraject Sociale Innovatie van de faculteit Maatschappij en Recht. Onderdeel van dit traject is de module Innovatie in Organisaties, waarvoor wij een aantal werkcolleges verzorgen over sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. Dit traject biedt studenten de mogelijkheid om te excelleren in vakmanschap of internationalisering.

Toekomst
Graag willen het lectoraat en de HRM-opleiding hun samenwerking in de toekomst versterken. Josje Dikkers ziet daartoe verschillende kansen: “Waar ik graag naartoe wil, is de vorming van zogenoemde learning communities: fysieke of virtuele platforms waar studenten, docenten, onderzoekers en professionals hun kennis over bepaalde thema’s delen en verder ontwikkelen. Daarnaast zou het lectoraat studenten kunnen begeleiden die willen excelleren in (toegepast) onderzoek. Bijvoorbeeld door hen te helpen bij het schrijven van een artikel voor een vakblad. Naar mijn idee zou dat een prima aanvulling zijn op de bestaande honourstrajecten.”

Natuurlijk juichen we binnen het lectoraat deze plannen toe. Het is immers onze missie om bij te dragen aan de professionalisering van studenten en aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom denken we ook graag mee over de inhoudelijke ontwikkeling van de opleiding en specifieke onderdelen daarvan. Bovendien kunnen we thema’s aandragen en literatuur ter beschikking stellen voor afstudeeronderzoeken en studenten daarbij begeleiden. En zijn er docenten die zelf een praktijkonderzoek willen starten, dan staan we klaar om ze te helpen. Op die manier kunnen we onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar verbinden en dat is precies waar ons lectoraat voor is opgericht.