KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Rapporten

Hieronder vindt u de rapporten die ik heb gepubliceerd sinds 1994.

2011 - 2014

Fruytier, B et al. (2014), Werkdruk bewezen. Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht. Hogeschool Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen.

Fruytier, B., L. Goorhuis & N. Montesano Montessori (2013), Project Aantrekkelijker Scholen. Deelproject 1: Verbetering inductiefase beginnende leraren. Utrecht: Hogeschool Utrecht. 

Offereins, A. & B. Fruytier (2013), Handreiking sociale innovatie in de ouderenzorg: Werken aan goede zorg - Samen op reis met de cliënt als kompas. Hogeschool Utrecht, Actiz, BrabantZorg, 21 mei 2013.

Fruytier, B.  & Maaike Keesen (2013), Werkgerelateerde Oorzaken van Werkdruk in de Rechterlijke Macht. Tussenrapportage. Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. September 2013.

Verheijen, Th & B. Fruytier (2012), Communities of Practice in de (eerstelijns)gezondheidszorg. Studie in het kader van het EFRO-project Mijn Bedrijf 2.0. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Fruytier, B., J.Christis, G. Beetstra, M. Hengeveld, D. Maccow, L. Ronge, M. Thunnissen (2011), Werkdruk in beeld. Instrument voor de inventarisatie van werkdruk in het HBO. Hogeschool Utrecht en Hanzehogeschool. Utrecht/Groningen.

2001 - 2010

Thunnissen, M., B. Fruytier & M. van den Brink (2010), Beleid en Beleving. Onderzoek naar jongetalentenbeleid op Nederlandse universiteiten. Den Haag: Stichting SoFoKLes.

Fruytier, B., B. de Waal, G. Jacobs, J. de Gooyert (2009), De waarde van informatiesystemen bij de GGD Amsterdam. Onderzoek naar de informatiseringstrajecten en informatiesystemen bij de clusters MGGZ, IZ en JGZ en de Organisationele Setting waarin deze trajecten hebben plaatsgevonden. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Fruytier, B. & W. Brok (2007), Tenure track een goed instrument voor talentmanagement? Inventarisatie van de risico’s en kansen van ‘tenure track’ voor de werving, binding en loopbaanbegeleiding van  wetenschappelijk  talent op de Nederlandse universiteiten. Studie in het kader van het SoFoKles-project Interuniversitaire Benchmarking HRM. Den Haag: VSNU.

Fruytier B. & H. Noten (2005), Over de balans tussen vrijheid en gelijkheid (voorstudie voor PvdA-notitie over modernisering Verzorgingsstaat) Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Fruytier, B. (2005) De modernisering van de verzorgingsstaat: samenwerking en betrokkenheid. Een formele redenering voor de noodzaak van de verzorgingsstaat en de vormgeving van de verzorgingsstaat (voorstudie voor PvdA-notitie over modernisering Verzorgingsstaat) Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Fruytier, B., M. van der Randen (2003), Sturen op niveau. Evaluatie van de processturing van de projecten ‘Competentiegericht handelen’ bij zeven universiteiten. KUN, Nijmegen School of Management, Nijmegen.

Fruytier B., J Christis, L. Halsema, M. Jurrius (2003), De mogelijkheid van competentiemanagement op universiteiten: ‘Het doel is belangrijker dan het instrument’. Evaluatie van de projecten ‘Competentiegericht handelen’ bij zeven universiteiten. Nijmegen: KUN, Nijmegen School of Management.

Fruytier, B., M. Peeters & E. Verhaegh (2001), Het typeren van kantoororganisaties ten behoeve van het formuleren van prestatie-eisen voor kantoorgebouwen. Nijmegen: KUN, Nijmegen School of Management.

Fruytier, B. (2001), 3e geldstroom onderzoek bij de Nijmegen School of Management: Wat wil de faculteit? Gespreksnotitie. KUN, Nijmegen.

Berg, H. van den & B. Fruytier (2001), Werkdruk op universiteiten: een inventarisatie van de stand van zaken en het maatregelenbeleid. Tilburg: IVA.

1991 - 2000

Fruytier, B. & L. Leunisse (1999), Een jonge faculteit met klassieke sturingsvraagstukken. Quick Scan van de HRM-ontwikkeling in de Faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente. Tilburg: IVA.

Georgiades, P., M. van Moorsel & B. Fruytier (1999), Eindrapport evaluatie ontwikkelkantoren bij de Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam. Tilburg: IVA.

Fruytier, B. & P. Janssen (1998), Werken aan de werkdruk. Rapportage nulmeting werkdruk Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam. Tilburg: IVA.

Fruytier, B. & V. Timmerhuis (1997), Ontwikkeling Kennismanagement bij het Projectencentrum van NS/RailInfraBeheer. Tilburg: IVA.

Fruytier, B. (1997), Kennismanagement bij vijf bedrijven. Onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van kennismanagement bij het Projectencentrum van Railinfrabeheer/Nederlandse Spoorwegen. Tilburg: IVA.

Fruytier, B. (1997), De factor arbeid. Wapen in de concurrentiestrijd tussen zeehavens. Onderzoek naar de veranderingen in het arbeidsbestel van de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Amsterdam. Tilburg: IVA.

Fruytier, B.& P. Oeij (1995), Lerende organisaties en beroepsvorming. Utrecht: Werkdocument Adviesraad voor het Onderwijs.

Sluijs, E. van & B. Fruytier (1994), ‘The grass is always greener…’. Comparative study on HRM in five European public research institutes and universities. HRM-report 14. Tilburg, IVA.

Simonse, L. & B. Fruytier (1994), De wereld is je werk, je werk is de wereld. HRM bij het Koninklijke Shell Exploratie en Produktie Laboratorium. HRM-rapport 17, Tilburg: IVA.

Fruytier, B & L. Hoogerwerf (1994), ‘Ontwikkeling van personele competenties: een kwestie van managen of mobiliseren.’ HRM-rapport 11, IVA, Tilburg

Timmerhuis V. & B.Fruytier (1994), Het project ‘Mobiliteitsbureau voor R&D’ers’. Enige kanttekeningen. Tilburg: IVA.

Fruytier, B., K. ten Have & V. Timmerhuis (1994), Personele mobiliteit en kennistransfer. Een terreinverkenning in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de oprichting van een mobiliteitsbureau voor R&D-laboratoria, universiteiten en onderzoeksinstituten. IVA, Tilburg.

Meer publicaties